Konular

TUFUAB X. Teknik Sempozyumu etkinliğine yönelik bilimsel programda teknik oturumlar ve temalı özel oturumlar yer alacaktır. Etkinliğin kapsamına uygun olarak dünyada ve ülkemizde fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile disiplinler arası uygulamalar birlikte ele alınacaktır. Düzenleme Kurulunca, küresel dünyada gün geçtikçe önem arz eden disiplinler arası uygulamaların kapsamı, teknolojik düzeyi, uygulamaların çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının sempozyumda ele alınması sağlanacaktır.

Sempozyumda ele alınacak konu başlıkları şu şekildedir:
 • İnsansız Hava Araçları (İHA)
 • Uzay Araştırmaları
 • Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR, InSAR, Mini Uydular)
 • Akıllı Kentler
 • 3B Lazer Tarama Uygulamaları
 • Uzaktan Algılama
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Dijital (Sayısal) Fotogrametri
 • LiDAR ve Yersel Lazer Uygulamaları
 • Yersel Fotogrametri
 • 3B Modelleme
 • Sayısal Görüntü İşleme ve Analizi Teknikleri
 • Sayısal Ortofoto
 • Eğik Fotogrametri Uygulamaları
 • Kent Bilgi Sistemleri
 • Konumsal Verinin Düzenlenmesi, Analizi ve Sunumunda Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Teknikleri
 • Konumsal Veri Altyapısı ve Dijital Haritalama
 • Yer Bilimlerinde Uzaktan Algılama Çalışmaları
 • Fotogrametri ve Gelişen Teknolojilerin Kültürel Mirasın Korunmasına Katkısı
 • Uzaktan Algılama Görüntülerinin Yorumlanması
 • Uzaktan Algılamanın, Afet Yönetiminde, Sağlık Alanında ve Kentsel Gelişimin Kontrolünde Kullanılması
 • Uzaktan Algılamanın Su Kaynakları ve Kıyı Alanlarının Yönetiminde, Ormancılıkta, Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalarda (Çölleşme, Erozyon vb.) Kullanılması
 • Ülkemizde Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Eğitimi ve Sorunları
 • Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları